Waterhuishouding, sedimentbalans en kustveiligheid

Als gevolg van de Deltawerken is de sedimentbalans in de Zeeuwse en Zuidhollandse Delta in sterke mate verstoord. Klimaatverandering (zeespiegelstijging, hogere piekafvoeren van rivieren) en bodemdaling beloven voor de toekomst weinig goeds (wateroverlast, verzilting, zoetwaterschaarste). Het is de vraag of investeringen in nog hogere dijken, nog grotere gemalen, extra zoetwaterberging e.d. het tij uiteindelijk kunnen blijven keren. De verstoring van stromings- en sedimentatiepatronen heeft in de Grevelingen geleid tot het dichtslibben van geulen en de afslag van voormalige platen, slikken en schorren. De bestrijding daarvan met behulp van kunstmatige stenen vooroevers is uit landschappelijk oogpunt discutabel. Bovendien is op langere termijn de kustveiligheid van Goeree in het geding, omdat de duinen op den duur te smal en/of te laag zijn.

Met het heropenen van de Delta wordt de capaciteit om rivierwater af te voeren vergroot. Bovendien worden door het herstel van estuariene dynamiek natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen in ere hersteld. Riviersediment komt weer in zee terecht, waardoor er geen sprake meer is van slibophoping in de zeearmen. De morfologische samenhang van de estuaria wordt daarmee grotendeels hersteld. Hierdoor is het systeem beter in staat het hoofd te bieden aan (en mee te groeien met) processen als zeespiegelstijging en verhoogde pieken van rivierafvoer. Ter plaatse van de getijcentrale blijft bij stormtij de veiligheid gewaarborgd door middel van stormvloedkeringen. Bovendien wordt vanuit veiligheidsoverwegingen, aansluitend op de kenmerkende koppenstructuur van de Delta, voor de kust van Goeree zand gesuppleerd. Ook aan de noordkant van Schouwen wordt zand opgespoten. Langs de noordrand van deze gebieden liggen mogelijkheden voor intensieve recreatie (strand) terwijl in het zuiden natuur de hoofdrol speelt. Zodoende gaan de functies veiligheid, natuur en recreatie hand in hand.

< Back


Projectteam Delta Synergie