Recreatie & toerisme

De tot de verbeelding sprekende, robuuste natuur die met het herstel van estuariene dynamiek tot ontwikkeling komt heeft, net als bijvoorbeeld zee en wadden, een belangrijke recreatieve waarde. Met de terugkeer van getij keert ‘spannende’ natuur terug; tot diep in het binnenland kan weer getij worden ‘ervaren’. Dit biedt met name potenties voor de natuurgerichte recreant. Parallel aan de vernieuwende formules van de huidige attractieparken kan met gebruikmaking van het levende getij bovendien een toeristisch product worden ontwikkeld dat recreanten langer in het gebied houdt en meer laat besteden, zodat de noodzakelijke verbreding en versterking van de regionale economie wordt bevorderd. Belangrijk is dat het plan ‘beleefbaar’ wordt gemaakt: duiken in glazen kokers, funnels: mensen moeten het zien!

De tijd dat water in de Delta puur als bedreigend werd gezien is voorbij. Het is nu ook: water als bron van leven en van plezier. De multifunctionele waterkering biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden. Het architectonische klimaat is er wellicht rijp voor om ook bij een waterstaatswerk bewust in te zetten op een zorgvuldig vormgegeven, aandacht trekkend ontwerp. Naast geraffineerde vormgeving kan ook een multifunctionele opzet bijdragen aan de belevingswaarde van de kering. In dit geval kan het betekenen dat bij het ontwerp van het begin af aan rekening wordt gehouden met toeristisch medegebruik. Voor de watersport is aan de buitenkant van de kering ruimte gereserveerd voor een haven. Deze zal eveneens een functie kunnen vervullen voor de visserij. Bovendien is voorzien in de aanleg van een (reeds lang gewenste) sluis om verkeer tussen zee en Grevelingen mogelijk te maken.

< Back


Projectteam Delta Synergie