Natuur & milieu

Het afsluiten van de delta en de daarmee gepaard gaande vernietiging van zoet-zout gradi╬nten heeft geleid tot een ecologische aardverschuiving. Zonder getij ging in het Krammer-Volkerak de zoetwatergetijdezone verloren. In de Grevelingen verdwenen grote arealen zilte en brakke levensgemeenschappen, zoals zeegrasvelden. Schaars begroeide schorren, het broed- en fourageergebied van kustvogels als sterns en plevieren, verdwenen. Ook de specifieke visgemeenschappen van brak water verdwenen vrijwel geheel. De kinderkamerfunctie van de Grevelingen ging verloren en vissen zoals Paling konden niet meer via de zeearmen de rivieren op trekken. Van de gevolgen die dit heeft gehad voor de visstand is uiteindelijk ook de visserij de dupe geworden. De afsluiting heeft bovendien geleid tot zuurstofloosheid (gedurende zomerperioden) in diepe putten in de Grevelingen als gevolg van stratificatie. Ook in het Krammer-Volkerak treden grote waterkwaliteitsproblemen op, doordat het systeem niet meer in staat is de overmaat aan voedingsstoffen uit de Mark/Dintel te verwerken. Blauwalgenbloei en zwemverboden zijn het gevolg.

Met de terugkeer van natuurlijke dynamiek in het estuarium van Grevelingen en Krammer-Volkerak vindt herstel plaats van een zoet-zout overgang met daarbinnen aanwezige getijdynamiek. Het (gedempte) getij betekent een belangrijke impuls voor de natuur in het estuarium. Kenmerkende leefgebieden voor planten en dieren, zoals intergetijde- en zoetwatergetijdegebieden, keren terug. Het herstelde estuarium kan bovendien een (versterkte) paai-, kraamkamer- en doortrekfunctie vervullen voor bepaalde vissoorten. De gevolgen voor de visstand kunnen van belang zijn voor de sport- en mogelijk ook beroepsvisserij. Het herstel van de zoet-zout gradi╬nt betekent daarnaast een verbetering van de waterkwaliteit van Grevelingen en Krammer-Volkerak, vanwege het grote zelfreinigende vermogen van de hoogproductieve estuariene systemen. Behalve bij Brouwersdam worden op termijn ook bij Grevelingendam en Volkeraksluizen gefaseerd voorzieningen aangebracht voor de doorstroom van zoet water uit het Hollandsch diep naar de Grevelingen via het Krammer-Volkerak. Deze doorstroming wordt in fasen gerealiseerd, om gelijke tred te houden met de verbeterende waterkwaliteit van Rijn en Maas. Hierbij worden de openingen zodanig ingericht dat het Krammer-Volkerak hooguit licht brak wordt. Door de terugkeer van getij ontstaan kansen voor de terugkeer van zoetwatergetijdegebieden.

< Back


ę Projectteam Delta Synergie