Multifunctionaliteit

‘Delta Synergie’ biedt een integraal, multifunctioneel concept voor de toekomstige ontwikkeling van het estuarium van Grevelingen en Krammer-Volkerak. Speerfuncties zijn veiligheid, duurzame energiewinning, waterhuishouding en -kwaliteit, natuur, recreatie en visserij. Overige functies zijn volgend (letterlijk), voorbereid op de toekomst. Voor de landbouw ligt in bufferzones een overschakeling op zoutwaterlandbouw (met producten en toepassingen als groente, veevoer en cosmetica) voor de hand. Voor stedelijke functies als wonen, bedrijvigheid en intensieve vormen van recreatie wordt gedacht aan bouwen in gebondenheid aan water (drijvende constructies) of waterwerken; infrastructuur, woningen en bedrijvenpanden kunnen bijvoorbeeld ge‘ntegreerd met waterkering en getijcentrale worden aangelegd.

Referentie voor de multifunctionele inrichting van de kering annex stormvloedkering:

Maquette ontwerp brug, Londen, 1991

Multifunctionaliteit een nieuw fenomeen? Twee voorbeelden van meervoudig ruimtegebruik uit de 18e eeuw

Ontwerp brug, 1799
Schilderij brug, 1756

< Back


© Projectteam Delta Synergie