Getij-energie

In 2020 moet in Nederland het aandeel duurzame energie 10% zijn van het totale energiegebruik. Met het toenemende energiegebruik is het echter onzeker of windmolens en zonnepanelen toereikend zullen blijken te zijn om deze doelstelling te halen. Energie door waterkracht, en getijenergie in het bijzonder, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het dreigende energie-tekort. Bovendien biedt energiewinning door getij een duurzaam alternatief voor de sterk bekritiseerde windmolenparken. De aarzeling met het ratificeren van het Kyoto protocol onderstreept de noodzaak hier daden te stellen.

De Brouwersdam, de huidige scheiding tussen de Grevelingen en de zee, is bij uitstek geschikt voor het plaatsen van een getijdecentrale. Met het herstel van natuurwaarden en milieu ontstaan daarmee bovendien kansen voor het winnen van duurzame energie. Over de gehele lengte van het noordelijk deel van de dam (1200 meter) kunnen 90 turbines worden aangebracht met een gezamenlijk vermogen van 100 MW. Er wordt gebruik gemaakt van visvriendelijke turbines die een relatief laag rendement hebben van 0,60. De jaarlijkse opbrengst van de centrale zal rond de 137 miljoen kWh bedragen, ruim voldoende voor de stroombehoefte van de hele bevolking van de beide eilanden Goeree en Schouwen-Duiveland. Een kosten-batenanalyse heeft uitgewezen dat de resulterende kostprijs per kWh nog geen 22 cent per kWh bedraagt. Dit prijsniveau is voor Nuon interessant genoeg om rond het plan een uitgebreide technische en economische studie te starten. Het plan is bovendien aangekaart bij Rijkswaterstaat, om in de Afsluitdijk met diverse soorten getijdeturbines te experimenteren. Met het gefaseerde herstel van estuariene dynamiek van Grevelingen tot Krammer-Volkerak vindt een vergroting van het achterliggende bekken van de getijcentrale plaats, waarmee het vermogen en rendement van de energiecentrale toe zal kunnen nemen.

Getijcentrale La Rance in Frankrijk (1966): referentiebeeld voor de getijcentrale in de Brouwersdam

< Back


Projectteam Delta Synergie